Procedura przyjęcia

Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Gdzie się udać i jakich formalności dopełnić

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej (zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

Osoba, o której mowa, składa wniosek, prośbę (o skierowanie do domu pomocy społecznej) do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W piśmie tym opisuje swoją sytuację (podeszły wiek, długotrwała choroba lub niepełnosprawność, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki) i podpisane pismo przesyła do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS, który winien potwierdzić opisany stan rzeczy. Pracownik socjalny pomaga zgromadzić pozostałe dokumenty (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, uzasadniające, iż osoba wymaga całodobowej opieki jak też badania lekarskie, decyzję o dochodzie osoby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i inne niezbędne informacje wynikające z przepisów).

Kiedy spełnione są przesłanki o których mowa w punkcie pierwszym zgodnie z art. 59 ust. 1 wspomnianej ustawy decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu otrzymała decyzję odmawiającą skierowania, może zwrócić się z odwołaniem do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora MOSP lub GOPS w danej gminie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie.

Wysokość kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie jest corocznie ogłaszana w Dzienniku Urzędowym. Koszt  w roku 2024 wynosi 8199,50 zł.

Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj. 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą (zgonie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) – małżonek, zstępni przed wstępnymi.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma bliskiej rodziny lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty spoczywa na gminie.

EnglishGermanPolish
MENU