Historia

Historia Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie

Zapoznaj się z najważniejszymi wydarzeniami z naszej historii

Historia Domu rozpoczęła się w połowie XIX w. Pierwsza informacja źródłowa o Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie pochodzi z Tygodnika Powiatu Pleszewskiego Wohenblatt nr 19 z dnia 10 maja 1854 r. W związku z coraz większą ilością osieroconych dzieci rząd pruski postanowił utworzyć 3 nowe ewangelickie domy sierot. „Rettunghaus’u” (Dom Pomocy, Dom Wychowawczy) oprócz powiatu pleszewskiego miał obejmować 5 sąsiednich powiatów. W dniu 18 sierpnia 1854 r. utworzono pierwszy w Pleszewie ewangelicki Dom Pomocy dla chłopców, którego kierownikiem został ówczesny pastor Karol Strecker. 8 sierpnia 1862 r. oddano podobny dom dla dziewcząt.

Na początku XX wieku w 1905 r. kierownikiem został pastor Jost z Sobótki, który rozbudował zakład. W roku 1916 placówka wraz z obiektami przybrała nazwę ,,Zakładów im. Josta-Streckera”, dla uczczenia pamięci dwóch najbardziej zasłużonych jej kierowników. Utworzono trzy nowe oddziały: przytułek dla nieuleczalnie chorych, dom dla kalek, oraz pensjonat i dom dla sióstr z punktem medyczno – pielęgnacyjnym dla osób chorych.

Od 1932 r. kierownikiem został pastor Joachim Scholz. Władzę nadzorczą sprawowało państwo, a bliższy zarząd należał do kuratorium wybieranego przez organy gminy wyznaniowej ewangelicko-zjednoczonej w Pleszewie. Głównym motywem działalności była chrześcijańska zasada miłosierdzia. Był on tak zwanym „czystym zakładem dobroczynnym” wyposażonym, na podstawie swego statutu, w osobowość prawną. Statut ten określał, iż Zakłady miały charakter misyjny. Głównym celem było stworzenie opieki dla osób chorych.

W latach 1938-39 w obiektach przy ul. Malińskiej 24 i obecnym Placu Wolności im. Jana Pawła II 5 przebywało 151 pensjonariuszy. W czasie wojny Zakłady im. Josta-Streckera przejęły katolicki Dom Sierot przy ul. Podgórnej 14. W dniu 21 stycznia 1945 r. pastor Scholz wraz z rodziną opuścił Pleszew i wyjechał do Niemiec gdzie prowadził zakład podobnego typu. 24 stycznia 1945 r. Dom przejęło społeczeństwo pleszewskie. Pierwszym polskim kierownikiem został Kazimierz Nowaczyk. Początkowo Dom nosił nazwę Dom Opieki dla Dorosłych w Pleszewie, a później Państwowy Dom Rencistów. Po śmierci Kazimierza Nowaczyka w 1953 r. kierownictwo przejęła jego żona Maria, która zasłynęła z wzorowego prowadzenia Domu, co potwierdziły przeprowadzone kontrole.

W 1966 r. kierownikiem został Ignacy Jachimiak były przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Pleszewie, który przeprowadził elementarne prace remontowe w celu utrzymania sprawności technicznej pomieszczeń dla 250 mieszkańców. Z dniem 1 stycznia 1968 r. stanowisko tymczasowego dyrektora przejął Henryk Mietlicki, który został oddelegowany przez władze województwa poznańskiego. Jednak już 16 lutego H. Mietlicki odszedł ze stanowiska, a na swoje miejsce wyznaczył tymczasowo Jana Banaszyńskiego. Pełnił on obowiązki bardzo krótko, bo już 1.03.1968 r. nowym dyrektorem Domu została Henryka Staszak. która pełniła swoje obowiązki do 31 sierpnia 1969 r. to za jej kierownictwa odbywały się zebrania kółka robót ręcznych w ramach terapii zajęciowej i wysunięto pomysł zainstalowania kręgielni, aby udostępnić mężczyznom rozrywkę na powietrzu.

Z dniem 1 września 1969 r. obowiązki dyrektora przejęła Małgorzata Staszewska. Dyrektorem Państwowego Domu Rencistów była do dnia 30 września 1975 r. Jej najważniejszą inicjatywą była przebudowa budynku gospodarczego w wyniku czego powstał obiekt pralni, wyposażony w nowe urządzenia. W tym też czasie przeprowadzono częściowo remont dachu, wykonano elewacje budynku od strony Placu Wolności.

W lipcu 1978 r. Dom przestał być samodzielną placówką i podlegał dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. Od lutego 1981 r. Dom stał się znowu jednostką samodzielną i przyjął nazwą Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych. Wzrosło zapotrzebowanie na średni i niższy personel medyczny oraz rehabilitacyjny. Dyrektor Jan Rybak otworzył gabinet rehabilitacji, a jego następca Henryk Grotowski rozpoczął remont oddziału I. 

Od dnia 1 marca 1986 r. funkcję dyrektora przejął Mieczysław Kołtuniewski, który zmienił koncepcje prac remontowo-modernizacyjnych, przeprowadzając je w czterech etapach. Pierwszy dotyczył remontu kapitalnego obiektów oddziału I, w wyniku którego oddano do użytku kotłownię, kuchnię, stołówkę i zaplecze magazynowe. Drugi etap remontu pozwolił na pozyskanie 42 nowych miejsc dla mieszkańców. Trzeci etap to kolejne, nowe miejsca wraz z łazienkami i pokojem gościnnym, jak również gabinet dentystyczny, rehabilitacyjny, lekarski i zabiegowy oraz świetlice, pokoje pielęgniarek, salowych, pokój przyjęć pensjonariuszy, biuro pracowników socjalnych oraz nowa portiernia. Czwarty etap remontu dotyczył obiektów przy ul. Malińskiej i Podgórnej, w wyniku którego oddano do użytku pokoje mieszkalne oraz zaplecze sanitarne. Zagospodarowano również tereny zielone przy oddziale II na cele rekreacyjne, urządzając kręgielnię, kort tenisowy i plac szachowy.

W latach 1995-98 jako organ założycielski Domu występował Wojewoda Kaliski, a w jego imieniu wszystkie czynności wykonywał Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Kaliszu. Statut Domu z 1997 r. wprowadził podział wewnętrzny placówki na część dla osób dorosłych obojga płci przewlekle somatycznie chorych i drugą dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Od 1992 r. w strukturach Domu jako filia działał Dzienny Ośrodek Adaptacyjny zajmujący się pracą na rzecz dzieci niepełnosprawnych. 

W 1999 r., wraz z reaktywowaniem powiatów, Dom został przejęty przez samorząd powiatowy, a jego organem założycielskim została Rada Powiatu w Pleszewie Dom otrzymał nowy Statut dostosowany do zachodzących zmian. Ze struktur Domu wyłączono Dzienny Ośrodek Adaptacyjny przejęty przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W 2002 r. powiat pleszewski otrzymał zezwolenie na prowadzenie Domu przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych (179 miejsc) oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych (90 miejsc).

Dążąc do osiągnięcia standardu w roku 2000 oddano do dyspozycji mieszkańców pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w sprzęt wysokiej klasy (oddział I). W 2001 r. oddano do użytku kolejne pomieszczenia: salę rehabilitacyjną, kawiarnię, palarnię, wyłożono kostką polbrukową wewnętrzne drogi i chodniki przy zespole budynków przy Placu Wolności 5, wykonano podjazdy dla wózków inwalidzkich likwidując bariery architektoniczne. W 2002 r. w ramach własnych środków oddano do użytku mieszkańców windę osobową w budynku oddziału I, a w 2003 r. wykonano szyb i zamontowano windę osobową dla mieszkańców oraz dobudowano klatkę schodową w budynku przy ul. Malińskiej. Przebudowano i zmodernizowano trzy kotłownie, zmieniając system grzewczy na gazowy. Przebudowano i naprawiono drogi wewnątrzzakładowe, przystąpiono do remontu sali przy ul. Podgórnej 2, której uroczyste otwarcie miało miejsce w dniu 14 lipca 2004 r. W roku 2006 dyrektor Mieczysław Kołtuniewski przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Od stycznia 2007 roku nowym dyrektorem zostaje Grzegorz Grygiel. Przeprowadza kapitalne remonty na oddziale przy ul. Malińskiej oraz na oddziale przy Placu Wolności im. Jana Pawła II, remontuje kuchnie stołówkę i pokoje mieszkalne. W roku 2009-2010 odbywają się szkolenia dla pracowników prowadzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nowy dyrektor dąży do utworzenia pierwszego w kraju oddziału, który będzie prowadził specjalnie zorganizowaną terapię odwykową dla swoich mieszkańców.

W 2010 roku rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – budynek dla osób uzależnionych od alkoholu”. W ramach tego zadania przygotowano dokumentację projektową, wytyczono budynek, wykonano roboty budowlane i opłacono nadzór inwestorski. W tym samym roku w związku z koniecznością zapewnienia transportu mieszkańcom Domu, Powiat Pleszewski zabezpieczył środki finansowe na zakup nowego samochodu do przewozu mieszkańców. Kupiony został nowy 9-cio osobowy pojazd z możliwością przewozu dwóch osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich marki Ford Transit. Przeprowadzono również remont części dachu budynku przy Placu Wolności im. Jana Pawła II 5. W kolejnym roku następuje zakończenie robót budowlanych mających na celu utworzenie Pododdziału Domu przeznaczonego dla osób uzależnionych od alkoholu. Jednocześnie pozyskano pieniądze na utworzenie miejsc parkingowych, chodnika i drogi dojazdowej oraz wykonanie ogrodzenia ww. budynku. W 2012 roku zrealizowano roboty budowlane mające na celu zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych Domu. W ramach prac wykonano boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, do gry w bule, wyremontowano kręgielnię plenerową oraz chodnik wraz z przylegającym oświetleniem, urządzono także tereny rekreacyjne w postaci trawników z ławkami ogrodowymi. Zakupiono także pozostałe wyposażenie dla Pododdziału w tym meble, sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt komputerowy.

W kolejnym roku działalności złożono do Ministerstwa Zdrowia wniosek pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną. Wniosek złożono w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną i czekał na ocenę merytoryczną w roku 2014. Udało się również dokonać przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej. Najważniejszym wydarzeniem 2014 roku była pozytywna ocena wniosku pn. Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną” .Podpisana została umowa z Ministerstwem Zdrowia na realizację projektu. Oprócz tego zakupiono nowy fabrycznie pojazd melex do rozwozu posiłków na poszczególne oddziały Domu. Zrealizowano także roboty budowlane polegające na remoncie części pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy Placu Wolności im. Jana Pawła II nr 5. Wymieniona została również stolarka okienna i drzwiowa w budynku głównym DPS w Pleszewie oraz termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu pralni DPS w Pleszewie.

Rok 2015 to m.in. likwidacja pralni zakładowej i przeprowadzenie postępowania przetargowego na usługi pralnicze. Wykonano również remont pozostałej części pokrycia dachowego budynku DPS w Pleszewie znajdującego się przy Placu Wolności im. Jana Pawła II 5.

Należy nadmienić, że od 2007 roku DPS w Pleszewie nawiązuje współpracę ze Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia w Pleszewie. Poszerzając usługi wspomagające, organizuje różne formy wsparcia wykraczające poza terapię zajęciową świadczoną w Domu, realizowane są projekty, w których beneficjentami są podopieczni placówki. Współpraca powoduje podwyższenie jakości życia mieszkańców Domu, podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej i zarządczej, polepszenie i wzbogacenie infrastruktury Domu i jego otoczenia.

„Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną” to projekt realizowany przez Powiat Pleszewski począwszy od listopada 2014 roku do 30 kwietnia 2016 roku. Projekt realizowany był w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epiedemiologicznych i finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. Celem ogólnym planowanego przedsięwzięcia było lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej do zaspokojenia potrzeb szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych poprzez: poprawę standardu działalności opiekuńczej oraz rozszerzenie zakresu usług rehabilitacyjnych w DPS w Pleszewie, modernizację obiektu i doposażenie placówki w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, profilaktykę przeciwdziałania upadkom – jednej z bardzo częstych przyczyn osłabienia sprawności osób starszych, zapewnienie większego wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym oraz ich rodzinom w bezpośrednim otoczeniu placówki, poprawę kwalifikacji i umiejętności personelu placówki.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. na podstawie Uchwały Nr XVII/141/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 września 2016 r. nastąpiło połączenie domów pomocy społecznej w Pleszewie i Fabianowie. Z dniem tym Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie został włączony w struktury Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.

EnglishGermanPolish
MENU